Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů a Cookies

S ohledem na zákon upravující ochranu osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) web pohadkovebydleni.cz jako správce údajů poskytuje Vám jako subjektu údajů informace o jejich zpracování a poučení o Vašich právech. Správcem osobních údajů je Petr Gorčík se sídlem Vlčnov 1100, 687 61, IČ:88865754, Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na MÚ v Uherském Brodě, info@pohadkovebydleni.cz

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:

1. Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář (povinně jméno a email, volitelně webová stránka), dále IP adresa návštěvníka.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Rozsah zpracovaných informací – jméno, email, webová stránka, IP adresa

Účel – přidání komentáře návštěvníkem webu

Právní titul– oprávněný zájem spočívající v umožnění návštěvníkům webu komentovat obsah

2.Newsletter (zasílání nabídek služeb a novinek)

Můžete se zapsat do Newsletter pro zasílání našich služeb, produktů partnerů a novinek na našem webu. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) níže:

Rozsah zpracovaných informací – Email, IP adresa

Účel – nabídka našich služeb, produktů partnerů a novinek na našem webu

Právní titul – Oprávněný zájem kontaktovat klienta s nabídkou našich služeb, produktů a novinek na našem webu

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám nabídnout naše služby a informovat Vás o novinkách na našem webu.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Z Newsletteru se můžete odhlásit.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce – Fyzické nebo právnické osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

Důvod zpřístupnění – V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou uvedeni níže. Můžete si ověřit závazek společnosti k dodržování zásad programu „Privacy Shield“ zde:

https://www.privacyshield.gov/list

Příjemce – poskytovatel Automattic Inc.

Důvod – zviditelnění profilového obrázku službou Gravatar

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Po kliknutí na externí link je Vaše IP adresa použita partnerem pro identifikaci obchodu mimo náš systém.

Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že o Vás zpracováváme osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Vlčnov 1100, 687 61 nebo na e-mailové adresa info@pohadkovebydleni.cz.

Právo na přístup

Máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme a zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
  • Odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
  • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
  • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
  • Existuje určitý zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
  • Zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, budeme Vás informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

  • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
  • již nepotřebujeme Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
  • byla Vámi vznesena námitka proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.


Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě tzv. oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

 Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem porušujeme Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz

Co jsou cookies

Cookies je malé množství dat, díky kterým si webová stránka dokáže zapamatovat Vaše úkony a nastavení. Tím pádem je příští návštěva daleko produktivnější a jednodušší.

Jaké cookies používáme?

Cookies lze použít k celé řadě účelů. Pohadkovebydleni.cz tyto soubory využívá zejména k uživatelsky přívětivějšímu přístupu k zákazníkům a cookies si pamatují např. logovací e-mail, vyplněné formuláře a jiné nastavení v klientské administraci.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies.

Při návštěvě webu a po odkliknutí informační zprávy o cookies v informační liště se uloží cookie s platností 1 rok a tato lišta se zobrazí po uplynutí této doby.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Dále používáme cookies třetích stran pro oprávněné zájmy pohadkovebydleni.cz za účelem internetové reklamy a obchodu. Jde zejména o:

Google Analytics

Typ: Tracking, Analytické

doba trvání: 2 roky

WEDOS affiliate

Na našich webových stránkách také zobrazujeme affiliate WEDOSU. Naše identifikace se Vám po kliku na textovou nebo grafickou reklamu uloží do cookies ve Vašem prohlížeči, pokud máte cookies povolené. Platnost cookies je 90 dní – to znamená, že pokud si během 90 dní od prokliku objednáte danou službu, vyplatí nám WEDOS provizi. Affiliate Wedosu včetně cookies je popsaný zde: https://www.wedos.as/cs/affiliate-program .

Další affiliate programy umístěné na webu:

eHUB.cz – platnost cookies 30 dní, pro identifikaci zákazníka využívá IP adresu.

Správa souborů cookies

Všechny moderní prohlížeče mají cookies ve výchozím nastavení automaticky aktivní, pokud nebylo zvolena jinak. Jsou-li cookies v prohlížeči povoleny, považuje se to za udělení souhlasu s ukládáním cookies. Pro jednotlivé webové stránky můžete omezit a nebo zcela zablokovat cookies v nastavení příslušného prohlížeče.

Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů a cookies mohou být dle potřeby aktualizována.

Naposledy aktualizováno: 27.4.2021